Waisbecker Antal dr.

1835. jan. 29. Kőszeg – 1916. ápr. 4. Kőszeg

Orvos, botanikus. Egyetemi tanulmányait Bécsben végezte, ott avatták orvosdoktorrá (1858). – Kőszeg sz. kir. város tiszti főorvosa (1861-71), Vas vm. tb. főorvosa (1870), Vas vm. kőszegi járásának tiszti orvosa (1872-1896). Tevékeny részt vett Kőszeg közjóléti és emberbaráti intézményeinek magalapításában és fejlesztésében. Orvosi gyakorlata mellett jelentős orvosi, közegészségügyi szakírói tevékenységet is folytatott (Orvosi Hetilap, Közegészségügyi Kalauz, Hosszú Élet). Kora előrehaladtával, különösen pedig nyugalomba vonulása (1896) után egyre inkább a botanikának szentelte életét. A híres kőszegi botanikus triász (ld. még Freh Alfonz és Piers Vilmos) egyikeként, tevékenysége túlnyomórészt Kőszeg környékére (s általában a Vas m.-i hegyvidékre) szorítkozott, amelynek elsőrangú ismerője volt. Kőszeg és vidékének edényes növényeiről írt flóraművei alapvető jelentőségűek a térségre nézve. Taxonómiai munkássága keretében egyrészt Vas vm. harasztjairól értekezett, másrészt a virágos növények körében (Carex, Cirsium, Viola, Potentilla, Rubus, Mentha) is több új faj illetve faj alatti rendszertani egység leírása fűződik nevéhez (részben Borbás Vincével együtt). Eredményeit eleinte főleg az Österreische Botanische Zeitschrift (1891-1901), majd indulásától a Magyar Botanikai Lapok (1902-1908) oldalain közölte. Borbás Vince Vasvm. növényföldrajza és flórája (1887) c. munkája számos, elsősorban Kőszeg környéki adatát tartalmazza. Növénygyűjt.-éből mintegy két és félezer lapot adományozott a Vas vm.-i Múz. 1908-ban alakuló term.-rajzi tárának, megalapozva ezzel a tár herbáriumát (a Vas Vármegye Flórája elnevezésű, de elsősorban kőszeg vidékéről származó anyagot mai is itt, a szombathelyi Savaria Múz.-ban őrzik). A gyűjt. többi részét örökösei a Magyar Nemzeti Múz.-nak ajándékozták, amelynek lapjai ma az MTM Növénytárának herbáriumába vannak beosztva. Több szárított növénygyűjt.- (ún. exsiccata-) kiadáshoz is hozzájárult (Kerner, Kneucker, Dörfler, Baenitz, Degen). A századfordulón Vas m. legjelentősebb botanikusa volt. –Több növényt is neveztek el róla.

Fm.:
Kőszeg és vidékének edényes növényei (Kőszeg, 1882), 2. jav. és bőv. kiad. (uo., 1891); Beiträge zur Flora des Eisenburger Comitates (Österreische Botanische Zeitschrift, 1893-1901); Új adatok Vasvármegye flórájához (Magyar Botanikai Lapok, 1903-1908); Vasvármegye harasztjai (Magy. Bot. Lapok, 1, 1902, 141-147, 168-178, 204-210, 237-248).

Irodalom:
Pallas XVI, 974; Gáyer Gyula: Dr. W. A. Emlékezés – Ein Nachruf (Magy. Bot. Lapok, 15, 1916, 207-212); Szinnyei XIV, 1398-1399; Révai 19, 489; MÉL II, 1020-1021. – Bibl.: Kümmerle Jenő Béla: Publicationes Dris A. W. (Magy. Bot. Lapok, 15, 1916, 212-213). Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Bp., 2002. 951. p.

Balogh Lajos