Horváth Ernő

1929. febr. 10. Aszód – 1990. máj. 24. Miskolc

Paleobotanikus, megbízott megyei múzeumigazgató. Apja szabómester, anyja háztartásbeli, ~ négy testvér közül a második szülött. – 1953-ban az ELTE biológia-földrajz tanári szakán végzett. – A Term.-tud.-i Múz. Növénytárában segédmuzeológus (1952-1953), majd a Népművelési Min. Múz.-i Főosztályán term.-tud.-i szakelőadó (1953). 1953 dec. 16-tól a szombathelyi Savaria Múz. muzeológusa (1953-1957), mb. ig.-ja (1957-1960), tud. főmtársa (1960-), oszt.vez.-je (1973-1989), a vas m.-i múz.-ok ig.h.-e (1973-), mb. megyei ig.-ja (1985-1986). – Mint paleobotanikus, Andreánszky Gábor tanítványaként a hazai földtörténeti harmadidőszak végi és negyedidőszaki flórát tanulmányozta. Létrehozta az ország leggazdagabb pannon kori ősnövénygyűjt.-ét. Legfontosabb ősnövénytani tanulmányaiban a növények fosszilizációjának kérdéskörével (1964), valamint a felső-pliocén ősföldrajzi, rétegtani és ősnövénytani problémáival foglalkozott (1987). A Vas m.-i Sé melletti felső-pannon rétegekből leírta az Acer séensis-t (1975). Szombathely környékéről pleisztocén famaradványokat ismertetett (1958, 1966). Jelentősek régészeti növénytani (archeobotanikai) és a fák évgyűrűelemzésén alapuló kormeghatározási (dendroklimatológiai) eredményei is. Részletes kritikai feldolgozás tárgyává tette hazánk legrégebbi (Clusius-tól származó) ősnövénytani adatközlését a Vas vm.-i Csádhegyről leírt ősfáról (Lithoxylon; 1973). – Mint florista és gyűjtő gyarapította a Vas m. recens növényvilágát képviselő “Flora Comitatus Castriferensis” nevű herbáriumi gyűjt.-t. Kiemelkedő jelentőségű a Jeanplong Józseffel Vas megye ritka és védelmet érdemlő növényeiről írott tanulmányuk (1962). A vasi arborétumok, kastélykertek, parkok növényeinek folyamatos gyűjtésével gyarapította a régóta híres vasi kertkultúra herbáriumát. 1975-ben létrehívta és irányította az Alpokalja Természeti Képe kutatási programot. – Tud.tört.-i tevékenysége kiterjedt a Vas m.-hez kötődő tudósok tárgyi és szellemi hagyatékának feltárására (Clusius, Beythe, Chernel, Saághy, Gáyer stb.). Simon Gyula képzőművész közreműködésével kezdeményezte a Vas m.-i term.-tudósok arcképcsarnokának elkészítését (1989). Rendkívül szerteágazó ismeretterjesztő tevékenységet folytatott. A nyugat-dunántúli térség term.-védelmi mozgalmainak egyik “spiritus rector”-aként az ötvenes évek végétől kezdeményezője és rendszeres szervezője volt előbb a Jeli Napok, majd a Vas M.-i Környezet- és Term.-védelmi Napok rendezvénysorozatának. Vas m. múz.-aiban számos állandó és időszaki term.-rajzi kiállítást alkotott. Megújította és kis arborétummá fejlesztette a kőszegi Chernel-kertet (1965). – Tagja volt a Vasi Szemle szerkesztőbiz.-ának (1958-1986), a Vas megyei Term.-véd.-i Csoportnak (1960-, 1973-tól elnöke), a HNF Term.-véd.-i Biz.-ának (később elnöke), a TIT biológiai orsz. választmányának (1965-), a VEAB Biológiai és Term.-véd.-i Szakbiz.-ainak. Közel négy évtizedes működése meghatározó volt a Nyugat-Dunántúl term.-i képének megismerésében. – Számos szakmai-közéleti elismerést kapott (pl. Széchenyi emlékplakett, 1974).

Fm.:
A megyaszóí Csordáskút kovásodott fatörzseinek vizsgálata (Botanikai Közlemények, 45, 1954, 141-150); Vas megye ritka és védelmet érdemlő növényei (Vasi Szemle, 16, 1962, 19-43, társszerző: Jeanplong J.); Adatok a növények fosszilizációjának kérdéséhez (Savaria, a Vas m.-i Múz.-ok Ért.-je 1964-ről, 2, 1964, 7-31); Clusius Lithoxylonja és lelőhelye a későbbi szakirodalomban (Vasi Szemle, 27, 1973, 585-595); Beiträge zur Kenntnis der Pliozänen Flora West Ungarns (Savaria, a Vas m.-i Múz.-ok Ért.-je 1971-1972, 5-6, 1975, 23-73); Dendroklimatologische Untersuchungen an Holzstämmen aus Ungarn (uo. 1973-1974, 7-8, 1979, 11-54); A felső-pliocén ősföldrajzi, rétegtani és ősnövénytani problémái (Praenorica, Folia Historico-Naturalia, 2, 1987, 21-34); Geowissenschaften (In: Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes, Eisenstadt, 1, 1987, 1-736, társszerző: Aumüller, S.); Term.-tudósaink arcképcsarnoka (Vasi Honismereti Közlemények 1989, /2/, 1990, 13-20). Szerkesztői munkásság: Savaria, a Vas megyei Múzeumok Értesítője (term.-tud.-i fejezetek, Szombathely, 1963-1989); Praenorica, Folia Historico-Naturalia (Szombathely, 1981-1987).

Irodalom:
MÉL 1978-1991, 387; Gulyás XIV (1993), 316; Papp Jenő: Megemlékezés H. E.-ről (Savaria, a Vas m.-i Múz.-ok Ért.-je 1991-ről, 20/2, 1992, 13-22); Balogh Lajos: H. E. – Andreánszky-tanítvány – ősnövénytani hagyatéka a szombathelyi Savaria Múz.-ban (In: Hably Lilla /szerk./, Andreánszky-emlékkötet. Studia Naturalia, 9, 1996, 49-63); Balogh L.: H. E. szerepe az Alpokalja florisztikai megismerésében (Bot. Közlem., 84, 1997, 117-122). – Bibl.: Balogh L.: H. E. irodalmi munkásságának jegyzéke (Savaria, a Vas m.-i Múz.-ok Ért.-je 1991, 20/2, 1992, 19-22). Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Bp., 2002. 393-394. p.

Balogh Lajos